Khái niệm về chuẩn UEFI trong máy tính

April 15, 2016

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) được phát triển bởi Intel để giải quyết những yếu điểm của BIOS cũng như sẽ thay thế dần chuẩn BIOS cũ…

1 40 41 42