Một số điều cần biết về quá trình Sysprep trên Windows 7

April 15, 2016

…Center: Set backup, chúng ta sẽ tạo mới 1 file DisableBackupMonitoring.reg bằng Notepad và sử dụng đoạn mã bên dưới đây: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/WindowsBackup] “DisableMonitoring”=dword:00000001 Dưới đây…

1 2 3 88