Khắc phục lỗi thiếu file WMVCore.DLL

April 15, 2016

…thiếu file WMVCore.DLL thường xảy ra trên Windows Vista Business N, Windows 7 N hoặc Windows 8 N , Windows 8.1 N do media component không được cài đặt trên…

1 2 3 54