Cách khôi phục tin nhắn trên WhastApp

April 15, 2016

Nếu bạn có lỡ tay xóa mất một hoặc nhiều cuộc trò chuyện trên WhatsApp. Giả sử đó là những cuộc trò chuyện quan trọng chẳng hạn….

Lý thuyết – Ransomware phần 2

April 15, 2016

…chuẩn AES để mã hóa dữ liệu, thông tin cá nhân của người dùng. Và cũng có điểm khác biệt giữa AES và RSA tại đây: Key AES để giải…

1 2 3 4 63