Một số điều cần biết về quá trình Sysprep trên Windows 7

April 15, 2016

…**** 28 29 ‘Internet Explorer 30 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath & “/Network & Internet/Microsoft/Internet Explorer.lnk”) Then 31 Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath & “/Network & Internet/Microsoft”) 32 Set objFolderItem = objFolder.ParseName(“Internet Explorer.lnk”) 33…

Lý thuyết – Ransomware phần 2

April 15, 2016

…mã hóa này sẽ sử dụng tới 2 key: 1 key được dùng để mã hóa dữ liệu, các file mà CryptopLocker tìm được (public key) 1 key còn lại…

1 2 3 86