Chuyển tiếng Việt cho Windows 10

April 15, 2016

…Bạn hãy bấm Options và Download để tải gói ngôn ngữ về. Bước 7: Khi quá trình tải hoàn tất sẽ xuất hiện dòng chữ Will be display language after…

1 25 26 27