Lý thuyết – Active Directory là gì?

April 15, 2016

trong Windows NT, bộ điều khiển miền chính – primary domain controller (PDC) và bộ điều khiển miền backup – backup domain controller (BDC) là các role có thể được…

1 2 3 86