Lệnh Bootcfg là gì?

April 15, 2016

…Lệnh Bootcfg là một lệnh Recovery Console được sử dụng để tích hợp hoặc sửa đổi các file Boot.ini. Boot.ini là một file ẩn được sử dụng để…

1 54 55 56